Percent Achieves

CBSE class-X 2017-18Shreya Awasthi

Marks : 94.6%

Reetika Pandey

Marks : 94%

Shirsh Mishra

Marks : 92.4%

Bidhan Singh

Marks : 92.2%

Abhishek Yadav

Marks : 91.2%

Vijendra Kr. Pandey

Marks : 90.8%

Walliya Ajmal

Marks : 90%

Divyanshu Singh

Marks : 88.4%

Amrita Rawat

Marks : 87.6%

Deepti Singh

Marks : 87.4%

Radhika Gupta

Marks : 85.6%

Anmol Krishna

Marks : 84.4%

Anshika Singh

Marks : 83.4%

Paayal Ramshetty

Marks : 82.2%

Priya Yadav

Marks : 81.8%